Mäi Fazit. Ouni Frustratioun. Mä an aller Konsequenz.

demission

Aux membres du conseil communal de la commune d’Esch-sur-Sûre

Mesdames, Messieurs,

Suite au vote survenu dans la session du conseil communal du 11 décembre 2014, par lequel la majorité des conseillers n’a pas souhaité respecter l’accord conclu il y a 3 ans concernant les changements au sein du collège échevinal, je constate avec regret que le conseil communal ne m’a pas accordé sa confiance. Poursuivre la lecture de « Mäi Fazit. Ouni Frustratioun. Mä an aller Konsequenz. »

Publicité

E Wuert ass e Wuert ? Personalpolitescht Trauerspill an der Gemeng Esch-Sauer…

eschsauer

Dat konspirativt personalpolitescht Trauerspill an der Gemeng Esch-Sauer geet an eng weider Ronn : Virun 3 Joer wor en eestëmmegen Accord gemach ginn. Den Deal wor, dass déi 3 aktuell Schäffen (Weiler, Binsfeld, Rippinger) Enn 2014 sollten démissionnéieren an duerno duerch 3 nei Schäffen (Zeien, Karier, Lanners) ersaat ginn. Dësen Accord ass allerdéngs net bindend, well d’Wahlgesetz kee « Splitting » virgesäit. Dofir gëllt hei de Prinzip vum géigesäitege politeschte Vertrauen (trotz ënnerschriwwenem Accord). Poursuivre la lecture de « E Wuert ass e Wuert ? Personalpolitescht Trauerspill an der Gemeng Esch-Sauer… »